IDEA KURSU

Kurs WOOD BADGE jest kursem instruktorskim zgodnym ze standardem kursów Wood Badge w WOSM prowadzonym przez specjalnie przygotowaną kadrę instruktorską. Jest on formą kursu podharcmistrzowskiego, kładącego szczególny nacisk na elementy indywidualnej pracy z instruktorem, doskonalenie umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie instruktorskiej oraz pracy nad sobą, poznanie procesu grupowego oraz praktyczną realizację i zarządzanie projektem.
Za: Regulamin kursów Wood Badge

CELE KURSU

Przygotowanie uczestników do roli świadomego i odpowiedzialnego instruktora ZHP w stopniu podharcmistrza, m.in. poprzez:

  • kształtowanie odpowiedniej postawy instruktorskiej, uświadomienie roli podharcmistrza w ZHP, podkreślenie osobistego przykładu w realizacji misji organizacji;
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji próby podharcmistrzowskiej oraz do dalszej służby w organizacji, szczególnie na szczeblu szczepu i hufca;
  • rozwój kompetencji liderskich niezbędnych do kierowania i działania w zespołach instruktorskich;
  • stworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz do budowy i wzmacniania więzi instruktorskich.